ТЪРСЕНЕ
ВХОД
потребител:

парола:

ПОЛИКОНТ - 3.433
дата: 04-01-2012

[отпечатай]

Важно!!!

За да се приложи 433 актуализация на ПОЛИКОНТ е необходимо всички каталози след 01.01.2012 г. да са отключени, като поне един от тях трябва да е с неподписани ведомости.

Ако каталогът за 01.2012 не е създаден, по време на актуализацията той ще се създаде автоматично и промените ще се приложат в него.

Промени в законодателството

1. Закон за бюджета на ДОО

В ДВ 100 / 20.12.2011 е публикуван Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.

„Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:

- до 5400 лв. - 420 лв.

- от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.

- от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.

- над 7500 лв. - 550 лв.

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

Чл. 14. За 2012 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

В преходните и заключителни разпоредби в т.29, б.В е направена промяна в параграф 22о от ПЗР на КСО, с която срокът за изплащане от осигурителя на първите три дни от всяка временна неработоспособност се удължава до 31.12.2012 г.

I. Модул „Работна заплата“

1. Нови групи икономически дейности

В КИД-2008 година са добавени следните нови кодове:

 • 08111 Добив на строителни материали

 • 08112 Добив на декоративни скални материали

 • 08113 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

 • 08121 Добив на трошен камък, чакъл и пясък

 • 08122 Добив на глина и каолин

Внимание! Ако Вашето предприятие има основна икономическа дейност 08.11 или 08.12 е необходимо в отчетните периоди след 01.2012 да използвате един от изброените по-горе кодове. Това се налага, защото икономическите дейности 08.11 и 08.12 са включени в различни групи икономически дейности през 2012 година и за тях са въведени диференцирани минимални осигурителни прагове.

В ПОЛИКОНТ са създадени групите икономически дейности за 2012 година. Към всяка група са включени икономическите дейности, съгласно Приложение 1 от Закона за бюджета на ДОО. За всяка икономическа дейност е попълнен съответният процент на трудова злополука, съгласно Приложение 2 от същия закон.

2. Нови осигурителни прагове за 2012 година

С текущата актуализация са въведени стойностите на минималните осигурителни доходи по групи икономически дейности и класове професии за 2012, съгласно Приложение 1 от Закона за бюджета на ДОО.

При изчислението на минималните осигурителни доходи за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хората с увреждания (осигурителна схема 13) се вземат 50 % от съответните стойности на осигурителните прагове за икономическата дейност и квалификационна група професия.

За предприятията на бюджетна издръжка след 01.01.2012г. осигурителните прагове не действат. За тези организации минималният осигурителен доход съвпада с минималната работна заплата. Ако сте такова предприятие, моля проверете за периодите след 2012.01 в „Текущи данни“ / „Таблици“ полето „Бюдж.издръжка?“. В него трябва да е въведено „Д“.

Може да разгледате осигурителните прагове в „Текущи данни“ / „Осигурителни прагове“.

3. Промени на осигурителни схеми и осигурителни вноски

Автоматично е променен процентът за фонд "Трудова злополука и професионална болест", като размерът му е определен по групи основни икономически дейности, съгласно приложение № 2 от Закона за бюджета на ДОО.

Съгласно чл.14 от Закона за бюджета на ДОО и през 2012 година не се внасят осигурителни вноски за фонд "Гарантирани вземания". Във всички осигурителни схеми вноската липсва.

  Създадени са следните нови осигурителни схеми:

 • № 45 "Балерини, балетисти и танцьори в култ.организ.", която се използва за осигуряване на лица, съгласно чл. 69а от КСО;

 • № 44 "Обезщ.по КТ за см.на работ.-учителски стаж", която се използва при начисляване на обезщетения на учителите, за които се дължат осигуровки и в Учителски пенсионен фонд.

От всички осигурителни схеми са изтрити вноските за здравно осигуряване върху обезщетенията по Кодекса на труда.

Може да разгледате осигурителните схеми и вноските, свързани с тях от „Текущи данни“ / „Осигурителни схеми“.

4. Промени в служебни пера

Добавено е ново служебно перо 396 "Доход с осиг. стаж" за периодите след 01.01.2005 г. То се използва за автоматично изчисление на осигурителния доход, за период през който служителят не е работил, не е получавал доход, но времето му се зачита за осигурителен стаж. Изчислението на перото е свързано с въведената информация в документ за социално осигуряване (Виж т.5).

Добавени са 3 служебни пера:

 • 358 „СО Р ДОО 1А“

 • 368 „СО Р ДОО 2А“

 • 378 „СО Р ДОО 3А“

Перата сумират осигурителните вноски на работодателя във фондовете на държавното обществено осигуряване: „Пенсии“, „Общо заболяване“ „Трудова злополука“ и „Безработица“ върху първи, втори и трети аванс. Може да използвате новите пера в генератора на рекапитулации, както и за проверка на сумите по платежните документи.

Изтрити са служебните пера за изчисление на здравно-осигурителните вноски върху обезщетенията по Кодекса на труда (944, 464, 465).

5. Промени в документ за социално осигуряване

Направени са промени при работата с документите за социално осигуряване (вид 5).

Добавена е нова възможност за изчисляване на осигурителни вноски и предаване на данни за Декларация 1 на лицата, за които се зачита осигурителен стаж, в случаите на незаконно отстраняване или недопускане на работа (вид осигурен 18) и в случаите на незаконно задържане (вид осигурен 19). В този случай в полето „Код на перо“ се избира или въвежда перо 396 „Доход с осиг.стаж“. Може да използвате новата възможност в случаите на зачитане на осигурителен стаж за периодите след 01.2005 г.

Във формата за въвеждане на данните за документа от вид 5 са добавени следните нови полета "За месец?", "N длъжн.", "Код ИКД", "Раб.час.", "Час дл.".

 • "За месец?" - въвежда се "Д", ако в полето „Стойност“ е въведена сумата за един месец и "Н" в случай, че е въведен размерът на обезщетението или дохода за целия период на действие на документа.

 • "N длъжн.", „N на класиф.“, "Код ИКД" – въвеждат се длъжността и личната икономическа дейност на служителя (само при работа с перо 396).

 • "Раб.час.", "Час дл."- попълват се при използване на пера 394, 395 или 396.

  Данните от последните две точки се използват за изготвяне на декларация 1.

6. Промяна на служебни шаблони на платежни документи

Променени са служебните шаблони на платежни документи, във връзка с промените на видовете плащания от 01.01.2012 г.

Ако желаете може да заредите новите шаблони. За целта трябва да извършите следните стъпки:

 • Изтрийте старите шаблони. Изтриването може да стане и след като извършите зареждането.

 • От „Пл.док.“ / „Шаблони-банки“ / „Служебни“ с F5 и „Копиране“ можете да заредите служебните шаблони. Задайте начален и краен номер на шаблон и посочете сметката на НАП, по която ще правите съответните преводи.

 • След зареждането на шаблоните, трябва да ги редактирате от „Пл.док.“ / „Шаблони-банки“ / „Контрагенти“. Имайте предвид, че заредените шаблони се добавят накрая на таблицата. Попълнете вид на платежен документ (11 Платежно нареждане бюджет или 12 Вносна бележка бюджет), банкова сметка на фирмата (за вид 11) или банка на фирмата (за вид 12).

 • Имайте предвид, че служебните шаблони са настроени за работа само с първи аванс. Ако изплащате втори или трети аванс е необходимо да допълните описанието на заредените шаблони с перата за осигурителните вноски за съответния аванс.

  Внимание!!! Проверете на страницата на НАП дали няма промяна на сметките, по които трябва да превеждате осигуровки и данъци. Ако е необходимо в „Пл.док.“/ „Основни данни“ / „Контраг.банк.см“ добавете новите сметки и ги свържете със съответните шаблони.

  ІІ. Модул „Кадри"

  1. Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011

  Със заповед № РД 01-952/29.12.2011 г. на министъра на труда и социалната политика са:

  • Добавени нови длъжностни наименования, които са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите-2011 - Приложение 1. Това са длъжностите - "Технолог, химик по консервация и реставрация на културни ценности", "Работник по строителна консервация и реставрация на археологичен обект", "Сътрудник, индустриални отношения", "Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура", "Техник,озеленител";

  • Променени са наименованията и/или кодовете на длъжности, които са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 - Приложение 2. Това са длъжностите "Апелативен прокурор/Военно-апелативен прокурор", "Окръжен прокурор/Военно-окръжен прокурор", "Градски прокурор", "Районен прокурор", "Заместник-окръжен прокурор/Заместник военно-окръжен прокурор/Заместник-градски прокурор";

  • Заличена е длъжността "Старши асистент, висше училище".

   Измененията в НКПД-2011 влизат в сила от 01.01.2012 г.

  Внимание! Ако имате служители, назначени на длъжностите с променени кодове, е необходимо да създадете нови длъжности в "Основни данни"/"Длъжности" и да ги класифицирате с новите кодове, след което да изготвите нови трудово-правни документи.

  ІІІ. Модул „Дълготрайни активи“

  1. Промени в хронологията на ДА

  Добавено е ново поле за наименование на ДА в хронологията. Ако полето не е попълнено автоматично се преписва наименованието от предходния ред в хронологията, а в първия запис в хронологията - от основните данни. Ако някой актив сменя наименованието си от дадена дата може да отразите това в хронологията на актива.

  2. Промени в справките за дълготрайните активи

  Направена е промяна във всички справки за дълготрайните активи. При изготвянето на справките в наименованието на активите се използва наименованието от хронологията, валидно към датата на изготвяне на справката.

  IV. Модул „Граждански договори“

  Направена е промяна в печатния образ на Сметката за изплатени суми и Служебната бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ за 2012 г. Новите утвърдени образци на документите са публикувани на страницата на НАП.

  Забележка: За специализантите с възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл.181, ал.1 от Закона за здравето, не трябва да се изготвят сметки от 2012 г.

  V. Модул „Фактури“

  1. Възможност за издаване на няколко известия към фактура

  От тази актуализация се разрешава създаване на няколко известия към една фактура.

  VІ. Отстранени грешки и извършени подобрения
 • Отстранена е грешка при избор на колони за отпечатване.