ТЪРСЕНЕ
ВХОД
потребител:

парола:

ПОЛИКОНТ - 3.458
дата: 05-01-2013

[отпечатай]

Важно!!!

За да се приложи 458 актуализация на ПОЛИКОНТ е необходимо всички каталози след 01.01.2013 г. да са отключени, като поне един от тях трябва да е с неподписани ведомости за аванси и заплати.

Ако каталогът за 01.2013 не е създаден, по време на актуализацията той ще се създаде автоматично и промените ще се приложат в него.

Промени в законодателството

1. Закон за бюджета на ДОО

В ДВ 99 / 14.12.2012 е публикуван Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. В него:

„Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2013 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:

- до 5400 лв. - 420 лв.

- от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.

- от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.

- над 7500 лв. - 550 лв.

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2200 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011г. или са започнали дейност през 2012г. или 2013г. - 420 лв.

(3) Минималният месечен размер на осигурителния доход за лицата, които не са посочени в чл.4, ал.1,2 и 4 от КСО и чийто осигурителен доход е обвързан с минималния месечен осигурителния доход на самоосигуряващите се лица - 420 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

Чл. 15. За 2013 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

В преходните и заключителни разпоредби в § 6 е направена промяна в чл. 40, ал.5 от КСО, с която се определя, че осигурителят постоянно изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временна неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната нетрудоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

2. Постановление № 250 от 11.10.2012г.

В ДВ бр. 80 от 19.10.2012г. е публикувано Постановление № 250/11.10.2012г., с което се определя нов размер на минималната работна заплата за страната - 310 лв., считано от 01.01.2013г.

3. Постановление № 336 от 20.12.2012г.

В ДВ бр.103 от 28.12.2012г. е публикувано Постановление № 336/20.12.2012г., с което е направена промяна в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Променен е размерът на минималната основна месечна заплата на 1 степен на „Специалист 2 ниво“ , 1 и 2 степен на „Специалист 3 ниво“ и на „Ниво сътрудник“, 1,2 и 3 степен на „Ниво изпълнител“. Новата стойност е 310 лв.

I. Модул „Работна заплата“

1. Групи икономически дейности

В ПОЛИКОНТ са създадени групите икономически дейности за 2013 година. Към всяка група са включени икономическите дейности, съгласно Приложение 1 от Закона за бюджета на ДОО. За всяка икономическа дейност е попълнен съответният процент за трудова злополука, съгласно Приложение 2 от същия закон. Направени са промени в следните групи икономически дейности:

 • към група 61 са добавени икономическите дейности с код по НКИД 52 - само за железопътен транспорт;

 • от група 65 са махнати икономическите дейности с код по НКИД 52 за железопътния транспорт;

 • от група 77 са махнати икономическите дейности с код по НКИД 93.12;

 • от група 79 са махнати икономическите дейности с код по НКИД 94.91;

 • към длъжностите от група 82, в която са включени икономическите дейности с код по НКИД 86 без 86.1, за хуманитарното здравеопазване и социалната работа са добавени и фелдшерите;

 • към длъжностите от група 84, в която са включени икономическите дейности с код по НКИД 86.1, за дейност в болниците са добавени и фелдшерите.

2. Нови осигурителни прагове за 2013 година

С текущата актуализация са въведени стойностите на минималните осигурителни доходи по групи икономически дейности и класове професии за 2013 г., съгласно Приложение 1 от Закона за бюджета на ДОО.

При изчислението на минималните осигурителни доходи за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания (осигурителна схема 13) се вземат 50 % от съответните стойности на осигурителните прагове за икономическата дейност и квалификационна група професия.

За предприятията на бюджетна издръжка след 01.01.2013г. осигурителните прагове не действат. За тези организации минималният осигурителен доход съвпада с минималната работна заплата. Ако сте бюджетно предприятие, моля проверете за периодите след 2013.01 в „Текущи данни“ / „Таблици“ полето „Бюдж.издръжка?“. В него трябва да е въведено „Д“.

Може да разгледате новите осигурителни прагове в „Текущи данни“ / „Осигурителни прагове“ в периодите след 2013.01.

3. Промени на осигурителни схеми и осигурителни вноски

Актуализирани са процентите на вноските във фонд "Трудова злополука и професионална болест" в съответствие с приложение № 2 от Закона за бюджета на ДОО и в зависимост от данните за основната икономическа дейност на вашата организация.

Съгласно чл.15 от Закона за бюджета на ДОО и през 2013 година не се внасят осигурителни вноски за фонд "Гарантирани вземания". Във всички осигурителни схеми вноската липсва.

За осигурителни схеми № 6 "Кадрови военно-служещи" и № 7 "Следователи по закона за съдебната власт" е променен размерът на фонд "Пенсии" на 40.8% за родените преди 31.12.1959г. и на 35.8% за родените след 1.1.1960г.

От 01.01.2013г. отпада задължението за изчисляване и плащане на осигурителни вноски върху авансите. В тази връзка от всички осигурителни схеми за периодите след 01.2013 са изтрити вноските върху авансите при условие, че авансовите ведомости не са били подписани по време на актуализацията.

Може да разгледате осигурителните схеми и вноските от „Текущи данни“ / „Осигурителни схеми“.

4. Промени на общи параметри

Променени за следните общи параметри:

 • № 7 "Максимален осигурителен доход", като стойността му е направена 2200 за периодите след 01.01.2013г.;

 • № 2 "ММРЗ", като стойността му е направена на 310 за периодите след 01.01.2013г.;

 • № 49 "Средномесечен брой дни", като стойността му е направена на 21 за периодите след 01.01.2013г. и 21.08 в 12.2012.

5. Промени в служебни пера

След 01.01.2013г. осигурителни вноски върху авансите не се плащат и в тази връзка са изтрити служебните пера за осигурителните бази и вноски на работодателя върху първи, втори и трети аванс. Изтритите пера са с номера 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 388 и 389. Перата се изтриват от всички периоди след 01.2013, в които ведомостите, включително и авансовите не са били подписани по време на актуализацията.

6. Промяна на работните и почивните дни през 2013г.

Във връзка с решение № 945 на МС от 15.11.2012г. за разместване на почивните дни през 2013г., публикувана в ДВ бр.91/20.11.2012г., са променени работните и почивните дни през 2013г., както следва:

 • 02.05.2013г. и 31.12.2013г. са обявени за почивни дни;

 • 11.05.2013г. и 14.12.2013г. са обявени за работни дни;

Във връзка с чл.154 от Кодекса на труда, 03.05.2013г., 04.05.2013г. и 05.05.2013г. са официални празници (Велики петък, Велика събота и Великден).

Промяната е отразена в официалния календар.

7. Нова възможност за коригиране на пера

Добавена е възможност за коригиране на пера с ръчно въвеждане. Могат да се коригират перата, които са с начин на изчисление "0" (ръчно въвеждане), не са автоматични и за които в полето "Кор.?" е попълнено "Д".

Може да се работи по два начина - за отделен служител и за определени групи от персонала. И в двата случая трябва да се намирате в каталога, за който искате да направите промяната. Корекции могат да се правят само при подписани ведомости и отключен каталог и ако има поне един каталог, който не е приключен, ведомостта не е подписана и служителят присъства в него.

При първия начин е необходимо да се позиционирате върху избрания служител в менюто Текущи данни / Персонал. Избира се от допълнителното меню Пера с ръчно въвеждане и след като се стъпи на избраното перо от допълнителното меню се избира Корекция за перо. В новата форма ще видите параметъра и стойността на перото по ведомост. Отново от допълнителното меню се избира Корекция и в допълнителната форма се въвеждат новите параметър и/или стойност. След потвърждаване на записа вече ще виждате на нов ред коригираните данни и каталога, в който ще бъде отразена корекцията. Направени вече корекции могат да се изтриват като се избере Изтриване на корекция.

При втория начин се работи в Текущи данни / Пера с ръчно въвеждане след което се позиционирате върху желаното перо. От допълнителното меню избирате разреза, по който желаете да работите и в избраната форма отново избирате допълнителното меню. В него освен досегашната възможност за групова промяна са добавени 3 нови възможности – за групова корекция, за групово изтриване на корекция и за разглеждане на информацията за всички направени корекции за перото и текущия служител.

8. Промяна в Стандарт 19

Направена е промяна в начина на изчисление на коефициента между плановите дни в текущия и базовия месец за Стандарт 19. В тази връзка е добавен нов общ параметър № 96 "Работа със среден брой работни дни за Стандарт 19", като при стойност 0 в изчисленията се използва параметъра на перо 1 "Планови дни" на служителя от текущия месец, а при стойност 1 в изчисленията се използва стойността на общ параметър № 49 "Среден брой работни дни" от текущия месец.

9. Отпадащи салда за платен отпуск

Във връзка с отпадането на правата за платен отпуск с дата на възникване след 2010 година е необходимо да се отработят отпадащи права за ползване на платени отпуски. Отпуските, за които се губят правата са:

 • по Кодекса на труда - 1 Платен отпуск – основен; 2 Платен отпуск – допълнителен; 10 Пл.отпуск – уговорен с КТД или индивидуално; 12 Пл.отпуск – за работещи с намалена работоспособност; 18 Пл.отпуск – условия на труд; 19 Пл.отпуск – ненормиран работен ден.

 • по Закона за държавния служител - 101 Платен годишен отпуск; 102 Платен отпуск – допълнителен.

За отработването на отпадащите права за ползване на платен отпуск може да работите по два начина. И при двата начина се работи в м. 12 за годината, за която ще отработваме салдата за отпуските.

I начин – по служители

 • Позиционирате се върху служителя от „Текущи данни“ / „Персонал“.

 • От допълнителното меню избирате „Салдо отпуски“ - във формата със салдата за отпуски попълвате в поле „Отпадат“ броя на дните за съответния отпуск , които служителят ще загуби на 01.01.2013г. В полето „Кр.салдо“ ще видите броя на дните за всяка отпуска, които ще се прехвърлят като начално салдо за следващата година.

II начин – общо за всички служители

 • Работи се в „Текущи данни“ / „Отпад.салда пл.отпуски“ - във формата се изобразяват платените отпуски, чиито права служителите могат да загубят. В колоната „Отпадат“ се въвеждат броя на дните, които представляват загубено право. В полето „Кр.салдо“ ще видите броя на дните за всяка отпуска, които ще се прехвърлят като начално салдо за следващата година.

ІІ. Модул „Платежни документи"

1. Нов начин на изчисление в шаблони за платежни документи

Добавен е нов вид шаблон 10 "Пера - общо (ТРЗ+ГД). Неговото предназначение е да се използва при изчисляването на стойността на платежния документ, като се включат стойностите на описаните пера и от работните заплати и от сметките за изплатени суми.

2. Допълнение при описанието на перата при работата с шаблони

Добавена е нова възможност при работа с вид шаблон 1 "Социално осигуряване". При конфигурирането на перата може да се използва и схема "0" за социално осигуряване. В този случай при изчисляването на стойността на платежния документ ще се включи цялата сума на перото, независимо от схемата на социално осигуряване.

3. Промяна на служебни шаблони на платежни документи

От 01.01.2013г. плащането на данъците и осигурителните вноски ще се извършва по една банкова сметка. Само плащането на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) ще се извършва по отделна сметка.

Във връзка с промените на реда и начина на плащане на осигурителните вноски и данъците от 01.01.2013г. са променени служебните шаблони на платежните документи, като са създадени следните шаблони:

 • 1 "Осигур. и ДОД" - използва се за всички осигурителни вноски и данъци - и от работните заплати и от сметките за изплатени суми;

 • 2 "Осигур. ДЗПО" - използва се за всички осигурителни вноски за ДЗПО - и от работните заплати и от сметките за изплатени суми;

 • 11 и 12 - аналогични на шаблони 1 и 2, като в тях са включени вноските от работните заплати и са изключени вноските на самоосигуряващите се лица, които са включени във ведомостта за заплати;

 • 21 и 22 - съдържат вноските само за самоосигуряващите се лица, които са включени във ведомостта за заплати;

 • 31 и 32 - съдържат вноските само за лицата, работещи по граждански договори;

 • 41 и 42 - съдържат вноските за самоосигуряващите се лица, работещи по граждански договор;

Ако желаете може да заредите новите шаблони. За целта трябва да извършите следните стъпки:

 • От „Пл.док.“ / „Шаблони-банки“ / „Служебни“ с F5 и „Копиране“ можете да заредите служебните шаблони. Задайте начален и краен номер на шаблон и посочете сметката на НАП, по която ще правите съответните преводи.

  Внимание! Запазва се съществуващата банкова сметка за републиканските данъци на ТД на НАП, като сметката ще се използва за плащането на данъците и осигуровките общо. Запазва се и сметката за ДЗПО на ТД на НАП и тя ще се използва за превеждане на сумите за ДЗПО.

 • След зареждането на шаблоните, трябва да ги редактирате от „Пл.док.“ / „Шаблони-банки“ / „Контрагенти“. Имайте предвид, че заредените шаблони се добавят накрая на таблицата. Попълнете вид на платежен документ (11 Платежно нареждане бюджет или 12 Вносна бележка бюджет), банкова сметка на фирмата (за вид 11) или банка на фирмата (за вид 12).

 • Изтрийте старите шаблони.

  Внимание! При изготвянето на платежни документи след 01.01.2013г. е необходимо да използвате новите шаблони - с новите видове плащане и обща сметка за осигуровки и данъци.

  Ако ще изготвяте платежни документи за заплати, отнасящи се за периоди преди 01.01.2013г. и сте изплатили аванси и сте направили преводи за осигурителните вноски върху тях, е необходимо да работите по един от двата начина:

  • Първи начин - използвате новите служебни шаблони и в генерираните платежни документи трябва ръчно да промените стойностите на платежните документи, като намалите сумата с вече преведените суми за осигурителни вноски върху авансите.

  • Втори начин - използвате старите шаблони за превод на осигурителни вноски и данъци, като в генерираните платежни документи промените вида на плащане и сметката.

  Забележка: Ако използвате разпределението на платежните документи по параграфи, за сега не използвайте новият вид шаблон 10. В този случай използвайте служебни шаблони 11 и 12 за работни заплати и шаблони 31 и 32 за гражданските договори.

  4. Промяна при работа с платежните документи

  Във връзка с указания на БНБ за изготвяне на платежните документи е направена промяна в изготвянето на платежен документ "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета", като:

  • Отпада необходимостта от попълването на реквизитите "Вид и номер на документа, по който се плаща", "Дата на документа" и "Период, за който се плаща".

  • Създадени са нови кодове за вида на плащане, като вид на плащане 11 11 11 се използва за плащане на данъците и осигурителните вноски и вид на плащане 58 11 11 се използва за плащания на вноските в ДЗПО. Новите видове на плащане са отразени в служебните шаблони.

  Направена е промяна в печатните образи на платежните документи.

  ІІІ. Модул „Кадри"

  1. Промени в размера на основните месечни заплати в държавната администрация

  Направена е промяна в размера на минималната основна месечна заплата на 1 степен за длъжностите, включени в ниво на ОМЗ 25, 26, 27 и 28.

  В тази връзка е необходимо:

  • да промените размера на минималната заплата в описанието на длъжностите за длъжностите с ниво на ОМЗ 25, 26, 27 и 28;

  • за служителите, назначени на минимална заплата на 1 степен на описаните по горе длъжности, е необходимо да създадете нови допълнителни споразумения с новия размер на основната месечна заплата.

  2. Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011

  Със заповед № РД01-1002/19.12.2012г. на министъра на труда и социалната политика са:

  • добавени нови длъжностни наименования, които са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите-2011 - Приложение 1. Това са длъжностите - "Мениджър на случай/Кейс мениджър", "Парамедик", "Психотерапевт", "Социален предприемач", "Физиотерапевт";

  • променени са кодовете на длъжности, които са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 - Приложение 2. Това са длъжностите "Юрисконсулт", "Главен юрисконсулт", "Старши юрисконсулт", "Младши юрисконсулт", "Контрольор, товаро-разтоварна дейност", "Ерготерапевт";

  • отпада длъжността "Моторист-изпитател на корабни силови уредби".

   Измененията в НКПД-2011 влизат в сила от 01.01.2013г.

  Внимание! Ако имате служители, назначени на длъжностите с променени кодове е необходимо да създадете нови длъжности в "Основни данни"/"Длъжности" и да ги класифицирате с новите кодове, след което да изготвите нови допълнителни споразумения.

  ІV. Модул „Граждански договори“

  1. Промяна в граждански договор

  Добавена е възможност за отпечатване на общ текст за задължения на изпълнителя и възложителя в гражданските договори. За тази цел е необходимо в Настройки / Префикси за документи за документ от вид 82 (граждански договор) в полето "Текст1" да се попълни текст със задълженията на изпълнителя, а в полето "Текст2" да се попълни текст със задълженията на възложителя. При изготвянето на гражданския договор описаните текстове ще се добавят автоматично към въведените текстове в полетата за задължения на изпълнителя и възложителя.

  Добавена е възможност за отпечатване на логото на фирмата. За тази цел е необходимо в Настройки / Префикси за документи за документ от вид 82 (граждански договор) в полето "Печат лого" да се попълни "Д" и в данните за предприятието за се въведе логото на фирмата.

  Направена е промяна в печатния образ на гражданските договори.

  V. Отстранени грешки и извършени подобрения
 • Направена е промяна в годишния счетоводен амортизационен план, като от него са изключени дълготрайните активи с данъчно амортизационна норма 0.

 • Направена е промяна в годишния данъчен амортизационен план, като от него са изключени дълготрайните активи с данъчна норма 0.

 • При конфигурирането на шаблоните за платежни документи и справки в генератора на рекапитулации за сметки за изплатени суми могат да се използват и пера 491 "Осигур. и ЗО вноски - лични" и 493 "Осигур. и ЗО вноски - работодател".