ПОЛИКОНТ - 4.657
дата: 20-06-2022

[отпечатай]

I. Модул "Финансов контрол"

1. Промяна при подписване на КЛИР

Добавен е нов общ параметър 903 "Контрол при подписването на КЛИР". Общият параметър може да има стойност 0, 1 или 2.

При подписване на КЛИР от финансовия контрольор, в зависимост от стойността на общия параметър, програмата работи по различен начин.

При стойност 0 не се извършва сравнение на поетите задължения с одобрените разходи, т.е програмата работи по съществуващия до момента начин.

При стойности 1 или 2 на общ параметър 903, програмата изчислява сумата на поетите задължения и на одобрените разходи за групата контролни листа към датата на подписване, в това число на текущия КЛИР.

Ако одобрените разходи надхвърлят поетите задължения, програмата извежда предупредително съобщение. При стойност 1 на параметъра КЛИР може да се подпише, а при стойност 2 е необходимо да се отстрани несъответствието, за да се подпише КЛИР.

Промяната е създадена по поръчка на Министерство на външните работи.

II. Модул "Кадри"

1. Нов общ параметър

Добавен е нов общ параметър 110 "Дни по личен календар в заявление за отпуск". Той може да има две стойности - 0 и 1. При стойност 1 в заявлението за отпуск се изобразява допълнително поле за дните в отпуск по личен календар. При стойност 0 в заявлението за отпуск, полето липсва.

2. Ново събитие за уведомяване

Добавено е ново събитие за уведомяване "Разлика между дни оф.кал. и лич.граф.заявл.". То може да се използва за уведомяване на специалистите ЧР и РЗ, в случаите на подаване на заявление за отсъствие, в което има разлика между дните в отсъствие по официален и личен календар. Уведомлението се изпраща до операторите, които има достъп до данните за звеното, в което е назначен съответният служител. 

III. Модул "Персонал"

1. Промяна при работа със заявления за отпуск

Създадена е възможност в заявлението за отпуск да се следят и дните в отпуск по личния календар. За да използвате тази възможност е необходимо общ параметър 110 да има стойност 1. При въвеждане на данни в заявлението в едно от трите полета - крайната дата, дни по официален календар или дни по личен календар, програмата автоматично изчисляват другите две полета.

Контролът за наличие на салдо за отпуск винаги се извършва за дните по официален календар.

Създадена е възможност и за подаване на заявление за 0 дни в отпуск по официалния календар.

Създадена е възможност в документ от вид 9 „Заявление за отпуск“ да се въвеждат 0 дни по официалния календар. В този случай, документът се счита за завършен без да има въведени дни по години.

Новата функционалност е разработена по поръчка на  "Идеал Стандарт - Видима" АД - гр.Севлиево.

IV. Отстранени грешки и извършени подобрения

  • Отстранена е грешка при подаване на заявление за неплатен отпуск в модул "Персонал".