ПОЛИКОНТ - 4.658
дата: 24-07-2022

[отпечатай]

I. Модул "Кадри"

1. Допълнение в електронното досие на служителя

Добавено е поле за втора електронна поща в досието на служителя, която може да има дължина до 60 символа. Това поле няма да се използа за изпращане на фишове или други документи на служителя.

Данните за втората електронна поща могат да се разгледат в картотеката ("Справки" / "Картотека" ) и в кадровите данни ("Справки" / ''По структурата" / "По структ. към дата" / за избраното звено "Кадрови данни"). 

2. Промяна в интерфейса към програма BW

Направени са следните промени при изготвяне на интерфейсния файл за BW:

  • При експорта на данни вече се включат служителите, които през текущия месец имат поне един ден със сключено правоотношение. Използват се данните от последния за каталога документ от вид 11, 12 или 81 на служителя.
  • Добавено е поле за дата на прекратяване (EXITD) – датата от поле „До дата“ на документ за прекратяване (от вид 15), който е от същата група с действащия за каталога документ от вид 11 или 12. Oтчитат се документите за прекратяване с въведено съдържание, независимо дали са влезли в сила или не. Полето има формат ГГГГММДД.
  • Добавено е поле за е-майл (EMAIL), което се попълва с данни за втория е-майл от досието на служителя.

Промяната е създадена по поръчка на "Идеал Стандарт - Видима" АД.

3. Информация за създаване на документи

Добавено е съхраняването на датата и часа на създаване и на  последна промяна на трудово-правните документи  (вид 1, 2, 6, 11, 12 и 15) и документите за отсъствия (вид 3, 9).

Тази информация може да се разгледа в полета "Дата и час на доб." и "Посл.промяна" в меню "Личен състав" / "Документи", меню "Личен състав" / "Досие и документи" и в меню "Личен състав" / "Картотека" / избор на персонал / "Документи".

II. Модул "Работна заплата"

1. Промени, свързани с ползването на месечни данъчни облекчения

С изменение на закона за бюджета на Р България, публикувано в ДВ бр.52/05.07.2022 г., е създадена възможност за ползване на месечни  данъчни облекчения по чл.22в и чл.22г от ЗДДФЛ. В преходните и заключителните разпоредби, в ал. 4, т.1 е регламентирано намаляването на данъчната основа и размера на данъчното облекчение за месец юли и в ал. 4, т.2 е регламентирано намаляването на данъчната основа и размера на данъчното облекчение за месец октомври. Съгласно ал.7, когато размерът на месечната данъчна основа за месец юли (октомври) за доходи от трудови правоотношения, определени съгласно чл. 43, ал.1 - 3 от ЗДДФЛ е по нисък от сумите по ал.4, с които трябва де се намали месечната данъчна основа, до края на месец август (ноември) работодателя възстановява 10% от разликата на лицето (1% за доходи, придобити като морско лице), като дължимия данък за месец юли (октомври) по чл.42, ал.4 от ЗДДФЛ е 0.

В тази връзка са добавени следните нови незадължителни служебни пера:

  • 485 "За мес. дан. обл.- деца" - в параметъра се въвеждат броя на децата, за които се ползва данъчно облекчение;
  • 486 "За мес. дан. обл.-деца с увр." - в параметъра се въвеждат броя на децата с увреждания, за които се ползва данъчно облекчение;
  • 488 "Месеч. дан. обл. деца" - автоматично се изчислява размера на полагащото се данъчно облекчение;
  • 506 "Възстан. месеч. ДОД"- задължително перо за данъка за възстановяване.

След предоставяне от работника или служителя на декларация за ползване на месечно данъчно облекчение трябва да му се добавят незадължителни пера 485 и/или 486 и перо 488.

Ако във фишовете се използва перо 502 "Дължим данък" е необходимо да се промени вида на перо 506 "Възстан. месеч. ДОД" да е от тип "Други". Ако във фишовете се изобразяват пера 500"ДОД", 501"ДОД с годишно изравняване" и 503"ДОД - месечен с преизчисление", то и перо 506 "Възстан. месеч. ДОД" трябва да е от тип "Удръжка".

Направена е промяна в служебната бележка за данъка при напускане като само е намален удържания данък със стойността на перо 506 "Възстан.месеч. ДОД". Към момента няма публикувана информация за промени в служебните бележки за данъка - при напускане и с годишно изравняване, както и промени във файловете по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

2. Промени при експорт на фишове в pdf

Направена е промяна във функцията за експорт на фишове на служители от текущия каталог в папка. Преди извикване на експорта, програмата изобразява диалогов прозорец за избор на принтер и хартия. Фишовете вече не съдържат данни за ЕГН. Останалите функции и начин на работа на програмата са запазени.

Промяната е създадена по поръчка на "Язаки България" ЕООД.

III. Отстранени грешки и извършени подобрения

  • Направена е промяна във файла по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ, като за периодите след 01.01.2022 г. за самоосигуряващите се лица ще се попълва Булстат, а не ЕГН. Информацията за Булстат на лицето е от личното му досие.
  • Сменено е името на Райфайзен банк. Новото име е "Кей Би Си Банк". Засега се запазва начина на работа с банковите сметки на фирмата, персонала и контрагентите, които са издадени от Райфайзен банк.
  • В модул "Складове" е създадена възможност при инвентаризация потребителите да могат да добавят номенклатури с нулево салдо в склада, за които са открити количества.