УСЛУГИ

    Предлагаме на нашите клиенти богат набор от услуги, които са свързани с внедряването, експлоатацията и поддръжката на ПОЛИКОНТ.

Обучение

Обучението се извършва в нашия офис или при клиента от компетентни и опитни преподаватели. То включва запознаване с начина на работа с продукта и неговите възможности. Специално внимание се отделя на решаването на практически задачи. Обучението може да завърши с изпит за проверка на достигнатото ниво на знания и умения за работа с ПОЛИКОНТ. Издържалите изпита получават сертификат.

Инсталация и преинсталация

При продажбата получавате инсталационен носител на ПОЛИКОНТ. Инсталацията е автоматизирана, но ако желаете тя може да се извърши от наши специалисти.

При подмяна на компютърната техника се налага преинсталация и прехвърляне на данни от един компютър на друг. Това може да бъде извършено от системните специалисти на клиента или от наши специалисти на място.

Зареждане или въвеждане на данни

Когато клиентите са използвали друг софтуерен продукт и желаят бързо да започнат работа с ПОЛИКОНТ, ние им предлагаме няколко варианта за зареждане на данни:

  • Зареждане на данни от файловете за НАП (Декларация 1-empl2000.txt) ;
  • Зареждане на данни от текстови файлове на клиента по наша спецификация;
  • Зареждане на данни директно от старата база на клиента. 

Наши специалисти могат да окажат помощ на място и при първоначалното въвеждане на данни в ПОЛИКОНТ.

Регламентиране на достъпа

Услугата включва проучване на организацията и задълженията на служителите в предприятието, описание на потребителите, определяне на техните роли и настройка на достъпа до информацията на всяка роля.

Съпровождане след внедряване

Предлагаме договор за съпровождане на софтуера в първите няколко месеца след закупуването. Обемът на услугите, които извършваме, може да обхваща допълнително обучение, помощ при въвеждане на данни, консултации, допълнителни настройки и счетоводно приключване.

Консултации

Предлагаме консултации по счетоводни и ТРЗ казуси, възникващи при работа с ПОЛИКОНТ, консултации при изчисляване на работните заплати и при счетоводно приключване. Те се извършват в нашия офис или в офиса на клиента.

Абонаментно счетоводно обслужване

Предлагаме комплексно счетоводно обслужване с абонаментен договор. То обхваща изготвянето на първичните счетоводни документи, текущо счетоводно отчитане, изготвяне и предаване в НАП на данъчни декларации, счетоводно приключване, изготвяне на финансови отчети и статистически справки, изготвяне на досиета, трудово-правни документи, фишове и ведомости, граждански договори и хонорарни сметки, месечни рекапитулации, декларации и уведомления към НОИ и НАП, справки и служебни бележки. Извършваме обслужването в нашия офис или при клиента.

Промени по задание на клиента

Извършваме разработване на допълнителни функции, документи и справки по техническа спецификация на клиента.

Дистанционна поддръжка през Интернет

Услугата включва дистанционно прилагане на ключове, създаване на потребителски пера по задание на клиента, корекции за минали периоди и анализ на резултатите, анализ на причините за отхвърляне на декларации 1 и 6 от НАП, решаване на възникнали счетоводни и ТРЗ казуси, системна помощ при инсталиране на нови версии и архивиране на данните.