ПРОДУКТИ

ПОЛИКОНТ е интегрирана система за фирмено управление – ERP. Тя работи с обща база данни. Изградена е от модули и функционални добавки към тях. Модулите автоматизират дейностите в определена приложна област. Функционалните добавки разширяват и обогатяват възможностите на модулите, но не могат да се използват самостоятелно. Част от добавките са общи за системата, а не са свързани с един модул.

С ПОЛИКОНТ се управляват човешките ресурси на предприятието, изчисляват се работните заплати, автоматизира се финансово-счетоводната дейност, управляват се материалните запаси, реализацията и доставките, дълготрайните активи, плащанията, отношенията с данъчните и осигурителните институции. ПОЛИКОНТ подпомага организацията, планирането и проследяване на производствената дейност на предприятието. Със системата се изчисляват планова и фактическа себестойност. Клиентите на ПОЛИКОНТ избират необходимата за тях конфигурация от модули и функционални добавки.

Модулите са: Производство, Счетоводство; Складове; Фактури; Продажби; Платежни документи; Планова себестойност; Фактическа себестойност; Дълготрайни активи; Маркетинг; Кадри; Работна заплата; Граждански договори; Финансов контрол.

Добавките са: Валути; Щатни разписания; Държавни служители; НАП-Уведомления; Медицина; Корекции; НАП-осигурени лица; НОИ-Обезщетения; Банки; Статистика; Нормена заработка; Разходни центрове; Сумирано работно време; Календарно планиране; Интерфейс към счетоводни програми; Дневник на операторските действия, Управление на паролите.

Изисквания към компютъра

Минималните хардуерни изисквания към сървърна компютърна инсталация са: процесор 64 битов, оперативна памет – 8GB, хард диск – SSD или високоскоростен HDD, свободно дисково пространство – 250GB. Операционната система може да бъде Windows или Linux.

Минималните хардуерни изисквания към работна станция са: процесор – няма специални изисквания, оперативна памет – 2GB, свободно дисково пространство – няма специални изисквания.

База от данни

Като система за управление на базата от данни се използва Firebird SQL сървър. Потребителският интерфейс е разработен на Free Pascal като се използват библиотеки от средата за програмиране Lazarus. Комуникацията между работните места и сървъра е по TCP/IP протокол. ПОЛИКОНТ може да работи под Windows и под Linux.

Варианти на работа

ПОЛИКОНТ е единен продукт. Всеки от нашите клиенти получава цялата система, но използва само тази част от нея, която е преценил, че му е необходима. Във всеки момент използваният обхват може да бъде увеличен без да е необходимо преобразуване на данните. Системата може да работи на един компютър, в мрежа или през Интернет. Продуктът може да бъде използван и за едновременно обслужване на различни фирми.

Комплектност

Всяка покупка включва инсталационен носител, един ден обучение в нашия офис, 6 месеца актуализации по e-mail или от нашата интернет страница, 6 месеца телефонни консултации и 1 година гаранция.

Криптиране на база данни

ПОЛИКОНТ предоставя услуга за криптиране на база данни. Това е процес, който използва алгоритъм на преобразуване на електронни данни във вид, който не може да бъде разчетен без помощта на декриптиращия ключ.

При многофирмена инсталация може да се приложи един и същи ключ за всички бази или ако клиентът желае, индивидуални криптиращи ключове за всяка от базите.

Управление на пароли

Разработеният защитен механизъм използва следните параметри за управление на паролите в ПОЛИКОНТ:

 • минимална дължина;
 • интервал на валидност;
 • интервал за предупреждение за изтичане годността на паролата;
 • проверка на сложността на паролата. За сложна се счита парола, която съдържа минимум три от следните категории символи:

  - главни букви;

  - малки букви;

  - арабски цифри;

  - специални символи от ASCII кодова таблица.

 • брой неповтарящи се пароли.

Минималната дължина определя минималния брой знаци, от които трябва да се състои една парола. Максималният брой знаци е 30.

Интервалът на валидност на паролата се задава в дни и определя времето, през което паролата ще бъде приемана от ПОЛИКОНТ.

Интервалът за предупреждение се задава в дни и определя колко дни преди изтичане на валидността на паролата ПОЛИКОНТ ще започне да предупреждава оператора.

Броят неповтарящи се пароли определя колко последни пароли ще бъдат блокирани от ПОЛИКОНТ.

Всички параметри са числа по-големи или равни на нула. Задаването на нула ИЗКЛЮЧВА действието на съответния параметър.

Управление на достъпа

В ПОЛИКОНТ съществува възможност за контролиране на достъпа. За всеки потребител може да се въведе достъп до определени модули или форими. Това служи за улесняване работата на потребителите и намаляване на възможността за създаване на грешки.

Дневник на операторските действия

Бихме желали да напомним, че в ПОЛИКОНТ съществува и механизъм за проследяване действията на операторите, който също може да бъде от полза за повишаване сигурността на данните.

При многопотребителска работа до един и същи обект имат достъп много оператори и възниква необходимост от проследяване на измененията на данните и кой е техният автор. В други случаи съществува желание за наблюдаване на достъпа до специфичен кръг от данни.

„Дневник на операторските действия“ е инструмент, който е общ за всички модули на системата и позволява на системните администратори да определят видовете операторски действия, които трябва да се регистрират. Регистрираните събития могат да се наблюдават и анализират.

Започване на работа

Започването на работа с продукта изисква минимални усилия. Необходими са от половин до един ден за запознаване с документацията на даден модул или ползване на правото за безплатно обучение, което се получава при покупката, за да се усвоят основните функционални възможности. Началната база съдържа и набор от основни данни и настройки, които може да се използват изцяло или като основа за отразяване на спецификата на организацията.

Започването на работа в по-големите фирми е свързано с въвеждането на значителни количества информация. С+С Аутоматион разполага с инструментални средства, които позволяват импортиране на данни от съществуващи източници. С помощта на тези средства и съответната организация, времето за започване може да бъде ограничено до една – две седмици.

Поддръжка

Нашите клиенти получават пълна поддръжка и консултации както за начините за работа с ПОЛИКОНТ, така и в различните приложни области – счетоводство, дълготрайни активи, валута, ДДС, труд и работна заплата т.н. Консултациите се извършват по телефона. Заедно с това ние продължаваме постоянно да развиваме продукта и създаваме по една нова актуализация всеки месец. Актуализациите съдържат усъвършенствания на алгоритмите, потребителския интерфейс и промени, наложени от изменения в нормативната база. Те се придружават от електронен вестник „ПОЛИКОНТ – НОВИНИ“.

При желание от страна на клиентите ние осигуряваме консултанти за еднократно или регулярно посещение на място. Възможно е и частично или пълно счетоводно обслужване.

Инсталирането и актуализирането на продукта се извършва с помощта на програми, с интерфейс на български език. При актуализиране инсталаторът автоматично създава резервно копие на базата от данни. При мрежова работа се изпращат съобщения до работещите потребители за началото на актуализацията и се осигурява автоматично заключване на системата за времето на актуализацията.

ПОЛИКОНТ съдържа и средство, с помощта на което можете да проверявате базата от данни и да автоматизирате нейното архивиране. Чрез него вие можете да създавате до 7 последователни „плаващи“ архива на две различни места. Преди всяко архивиране се извършва проверка на данните, което ви гарантира, че създаденият архив е в изрядно състояние.

За потребителския интерфейс

Във всички менюта, форми и отчети на ПОЛИКОНТ се работи по един и същи начин. Съществува възможност за работа както с мишка и клавиатура, така и само с клавиатура. Общ е и начинът на редактиране, изтриване, модификация и избор на данни. Всяка форма съдържа набор от инструменти, които ви улесняват при работа с данните и ви позволяват да създавате допълнителни справки.

Подреждане: По всяко време потребителят може да подреди данните в дадена таблица по една или повече колони чрез кликване на върху заглавието на колоната или чрез използването на специализирано средство.

Търсене: Операторът разполага с три инструмента за търсене на данни, чрез които лесно може да се позиционира на необходимото място в таблици, съдържащи десетки хиляди записи.

Филтър: Филтърът позволява да се създаде логическо условие, на което трябва да отговарят изoбразяваните данни.

Стандартни отчети: Всяка форма е снабдена с инструмент за автоматично създаване на стандартен отчет. Чрез него може да се избират колони, да се посочва къде да се извърши сумиране, да се променя заглавието или да се въвежда допълнителен текст след отчета.

Шаблони: Шаблоните улесняват запомнянето на характеристиките на нерегламентираните справки (подреждане, филтър, избор на колони и т.н.), които са създадени и предоставят лесен начин за тяхното възпроизвеждане.

Експорт на данни: ПОЛИКОНТ може да експортира данни в следните формати: RTF, Word, Excel, HTML, XML, DBF, TXT, CSV, DIF, SYLK, LaTeX, SQL и Clipboard. Експортът може да се извърши от всяка форма.

Помощна информация: Пакетът съдържа богата помощна информация. Тя може да бъде разглеждана във формата на книга или да се извиква по контекстнозависим начин. Подготвени са и раздели от типа „какво да направим, ако ...“, които предлагат постъпково решаване на конкретни задачи. Помощната информация може да се отпечата под формата на документация.