АУТСОРСИНГ

Аутсорсингът представлява прехвърляне чрез договаряне на съществуващи или планирани бизнес процеси и практики, които са част от дейността на една организация към външна компания. В общия случай това са периферни процеси, които нямат белезите на основната пазарна дейност на клиента.

Най-чести примери в практиката са изчисляване на работни заплати, счетоводна обработка, поддръжка на IT инфраструктура, call центрове и др.

Изборът на услуги по аутсорсинг е все по-предпочитан от компаниите в световен мащаб заради редицата предимства, които те носят. Част от тях са:

  • Намаляване на разходите за труд – не е необходимо да притежавате специалисти в областта, която изнасяте към външна фирма
  • По-голяма ефикасност – пестене на време
  • Динамичен капацитет – възможност за подсигуряване на наличните специалисти
  • Фокусиране върху основните дейности – възможност за компанията да се съсредоточи в основната си дейност, която носи печалба
  • Достъп до умения и ресурси – използване капацитета на доказани специалисти и налична инфраструктура
  • Гъвкавост – възможност за бърза реакция при промени в бизнес климата
  • По-ниски разходи в инфраструктура – няма необходимост от допълнителни инвестиции в хардуер и софтуер
  • Прехвърляне на риска – рискът от извършване на грешки е поет от компанията изпълнител
  • Достъп до иновации, интелектуална собственост – обслужване с най-новите технологии и съвременни продукти

Екипът на фирма „С+С Аутоматион“ притежава богати познания и опит, натрупани от решаване на разнородни казуси и успешно реализирани проекти в различни по своя характер организации. Дългогодишната ни практика в областта на изнесеното обслужване на малки, средни и големи компании и спецификата на ежедневната ни работа съдействат за решаване на възникналите казуси в най-кратки срокове.

Клиентът ползва всички наши ресурси и компетенции. Освен това ние гарантираме конфиденциалност, като стриктно спазваме изискванията на европейското законодателство по отношение защитата на личните данни (GDPR).

Ние предлагаме комплекс от аутсорсинг услуги, които предоставяме самостоятелно или в комбинация. Те се извършват от наши консултанти със средствата на интегрирана система ПОЛИКОНТ.

Тя концентрира нашия 30-годишен опит в проектирането, създаването и внедряването на софтуер за автоматизация на бизнес процеси. Създали сме пълнообхватна, мощна и високопроизводителна система, която притежава всички необходими модули и инструменти за обработка на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси (УЧР) – подбор и назначаване, обработка на документи, изчисление на възнагражденията, експорт на файлове към НАП, НОИ, НСИ и голям набор от справки за целите на управление на организацията.

ПОЛИКОНТ обработва информацията, отчитайки общата логика на процесите, взаимовръзката и трансфера на информацията между тях, възможността тази информация да бъде добре подредена, ясно представена и достоверно анализирана.

Осигуряваме достъп до базата от данни и възможност на клиентите да автоматизират част от дейността, която не са прехвърлили към външна компания. Използването на интегрирана система носи ползи при изпълнението на услугите по аутсорсинг.